• Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

TUTO SEKCI PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...


Máte doma seniora a chtěli byste podporu v péči o něj?

Potřebujete pomoc v péči o domácnost?


Pečovatelská služba nabízí:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Doprovod k lékaři, na úřady, poštu, do banky, klubu seniorů apod.

 • Velký nákup (př. týdenní nákup, nákup oblečení, drogerie, drobné vybavení domácnosti)

 • Praní a žehlení

Popis sociální služby

Cílová skupina

Pečovatelské služba je určena osobám, které potřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby.

Posláním pečovatelské služby je umožnit osobám, které vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení potřebují pomoc jiné osoby, aby mohli co nejdéle důstojně žít ve svém přirozeném domácím prostředí, podporovat jejich běžný způsob života a soběstačnost v jejich aktuální životní situaci.

Uživatelé poskytovaných služeb jsou osoby, které splňují tyto kritéria:

 • věk vyšší než 50 let,
 • snížená soběstačnost z důvodu věku,
 • snížená soběstačnost z důvodu chronického onemocnění,
 • snížená soběstačnost z důvodu zdravotního omezení,
 • nachází se v situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby.

Komu pečovatelská služba není určena:

 • osobám vyžadujícím stálý odborný dohled,
 • osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci,
 • osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby,
 • osobám žijícím v takovém sociálním prostředí, jež by mohlo zaměstnance jakýmkoliv způsobem ohrozit na zdraví,
 • osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • osobám s duševním onemocněním, pokud by toto onemocnění ohrožovalo osobu samotnou či zaměstnance nebo jestliže by toto onemocnění neumožňovalo naplnění poslání pečovatelské služby,
 • osobám s nepřizpůsobivým chováním v důsledku alkoholismu nebo užívání návykových látek,
 • zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby,
 • zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy ve stanovenou hodinu, speciální dietu, poskytování služby „na zavolání“ apod.).

 

Území poskytované služby

Služby poskytujeme ve vymezeném čase v domácnostech našich klientů zejména v obcích ve spádové oblasti Frýdecko-Místecka.

 

Cíle poskytované služby

 • uživatel setrvá v přirozeném domácím prostředí a zachová si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které je zvyklý
 • uživatel může projevit svá přání a potřeby
 • přiměřené podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost
 • podpora a pomoc uživateli při překlenutí i přechodného období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci

Principy poskytování služby

 • ochrana práv  poskytovatel ve své činnosti respektuje základní lidská práva klientů, jejich nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem a pravidla občanského soužití tak, aby při poskytování služby nedošlo k porušení práv klientů
 • zplnomocnění  pracovník respektuje právo klienta na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá, a právo a zodpovědnost klienta rozhodovat o sobě
 • důstojnost – poskytovatel respektuje individualitu klienta a rovněž sociální zázemí každé rodiny
 • respektování soukromí – pracovník dbá na to, aby při návštěvě domácího prostředí klienta nedošlo k narušení soukromí rodiny, a zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisí s péčí
 • individuální přístup – poskytovatel uplatňuje individuální přístup ke každému klientovi podle jeho potřeb, přizpůsobujeme se požadavkům a potřebám každé rodiny
 • právo volby – klient sám rozhoduje pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb (činností), rozhoduje o využití pomoci pracovníka, pracovník se také snaží snižovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě
 • partnerství – při poskytování pečovatelské služby je klient vždy rovnocenným členem týmu, respektujeme jeho práva, důstojnost a svobodné rozhodnutí
 • přirozenost prostředí a dostupnost – převážná část služeb je poskytována v domácnostech klientů
 • profesionální přístup – poskytovatel garantuje bezpečný a profesionální způsob poskytování služby a její kvalitu
 • pružnost a spolehlivost – poskytnutí péče včas, za předem dohodnutou cenu, ale zároveň je možná rychlá reakce na změny v potřebě klienta
 • kontinuita péče – v průběhu služby a při ukončování péče je klient informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování

 

Jednání se zájemcem o službu

Zájemce o sociální službu může získat potřebné informace několika způsoby: 

  • telefonicky na čísle: 737 057 515
  • osobně na adrese: Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o., provozovna J. Čapka 721, Frýdek-Místek
  • e-mailem na vyžádání: pecovatelka@pomadfm.cz
  • na webových stránkách: www.pomadfm.cz

Jednání se zájemcem o službu

  1. Schůzka se uskuteční na základě osobní nebo telefonické domluvy nebo přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby.
  2. Jednání probíhá osobně v místě bydliště žadatele nebo dle domluvy v sídle služby.
  3. Jednání se účastní sociální pracovnice a zájemce o službu – klient nebo jeho rodinný příbuzný.
  4. Pokud jednání proběhlo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy a sociální služba odpovídá potřebám zájemce, je nutné podat žádost písemnou formou, až poté bude zaevidována do evidence žadatelů.
  5. „Žádost o poskytnutí sociální služby“ je možné stáhnout z internetových stránek organizace www.pomadfm.cz nebo požádat sociální pracovnici o její zaslání poštou nebo si žádost osobně vyzvednout. Sociální pracovnice může zájemci pomoci s vyplněním žádosti při osobní schůzce. Vyplněnou žádost může zájemce zaslat poštou, emailem (s naskenovaným podpisem) nebo osobně doručit na některou z výše uvedených adres. Pokud je žadatel omezen ve svéprávnosti, je třeba k žádosti doložit Usnesení o ustanovení opatrovníka.
  6. V rámci jednání je zájemce seznámen s dalšími službami, které organizace Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o. poskytuje.
  7. Z jednání se zájemcem o službu je vždy pořízen zápis.
  8. Na každou písemnou žádost musí být písemně odpovězeno.
  9. Sociální pracovnice usiluje o to, aby zájemce porozuměl všem důležitým bodům jednání. K dispozici má materiály (smlouva, ceník, propagační materiály atd.) přizpůsobené možnostem žadatele (př. větší písmo).
  10.  Cíl prvního jednání:
   • osobní příběh zájemce,
   • kdy, jak a proč se rozhodl, že potřebuje pomoc, podporu,
   • odkud ví o službě, proč nás kontaktoval,
   • jak doposud zvládal svoji životní situaci,
   • o jakých jiných možnostech uvažoval,
   • vyjasnit si a upřesnit, jaká očekávání má zájemce od služby,
   • zjistit potřeby zájemce v oblasti přípravy stravy, chodu domácnosti, nákupy, využívání návazných a jiných služeb, zaměstnání, užívání léků, cestování, trávení volného času,
   • zjistit další informace např. způsob komunikace, zdravotní stav, průběh dne v současné době,
   • informovat zájemce o službě a o jejích možnostech, o podmínkách pro přijetí a důvodech odmítnutí, způsobech podání žádosti, o úhradách za službu,
   • informovat zájemce o jiných formách sociálních služeb a dle situace nabídnout zájemci další alternativy, kam se může obrátit s žádostí o radu

 

Způsob uzavírání smlouvy, tvorba individuálních plánů

Zahájení a průběh péče

Teprve po podepsání smlouvy je možné zahájit pečovatelskou službu. Podle oblasti, ve které žadatel bydlí, je přidělena pečovatelka, která dochází a poskytuje úkony, které byly sjednány ve smlouvě. Dle potřeby (nemoc, dovolená, péče několikrát denně, atd.) jsou pracovníci zastupováni. Pracovníci zajišťují úkony v dohodnutý den a hodinu.

 • Pokud žadatel splňuje kritéria pro přijetí (dle definované cílové skupiny), je jeho žádost evidována v evidenci žadatelů o sociální službu.
 • Pokud žadatel nesplňuje kritéria pro přijetí, je jeho žádost zaslána zpět s písemným odůvodněním a zároveň mu nabídne jiná řešení jeho situace - kontakty na další organizace či poradny. Žádost je vedena v evidenci zamítnutých žádostí spolu se záznamem z jednání s žadatelem.

Zájemce může být odmítnut z těchto důvodů:

  • z kapacitních,
  • žadatel žádá o službu, kterou organizace neposkytuje,
  • žadatel nespadá do cílové skupiny,
  • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby v naší organizaci v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • další možnosti definované ve vymezení cílové skupiny.

Ukončení služby

a) Uživatelem

- ukončit službu může uživatel kdykoliv, bez udání důvodů, písemně.

b) Poskytovatelem

- poskytovatel služby může s uživatelem ukončit smlouvu z následujících důvodů:

 • neuhradí-li uživatel platby za služby za dobu delší než jeden měsíc po lhůtě splatnosti,
 • ohrozí-li uživatel bezpečnost pracovníka – bude agresivní, fyzicky pracovníka napadne, slovně mu bude vyhrožovat, nezajistí psa apod.,
 • zhorší-li se zdravotní stav uživatele natolik, že již není možné zajistit jeho potřeby prostřednictvím pečovatelské služby,
 • pominou-li důvody pro poskytování péče – cíl spolupráce se naplní a uživatel již nebude našich služeb potřebovat, úmrtím,
 • nebude-li uživatel dodržovat ustanovení smlouvy a pravidla poskytování služby,
 • nebude-li v případě změn souhlasit s úpravou cen poskytovaných služeb.

Služba může být považována za vzájemně ukončenou v případě, že po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců nebude uživatel využívat našich služeb bez udání důvodů a nepodá-li o sobě žádnou zprávu pracovníkům služby.

Při ukončení služby je nutno vyrovnat vzájemné závazky jednotlivých stran. Ze strany klienta je nutno vrátit všechny zapůjčené pomůcky.

Způsob podávání a vyřizování stížností

Stížností se rozumí projev nespokojenosti uživatele nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou, která by měla vést k nápravě kritizovaného nežádoucího stavu.

Stížnost je možno podat formou osobní – ústní, písemnou nebo telefonickou.

Pracovník, který přijme stížnost, je povinen se stěžovatelem sepsat „Zápis o stížnosti uživatele“ a předat mu kopii, dále je povinen neprodleně Zápis předat kompetentnímu pracovníkovi, který bude nadále stížnost řešit (př. vedoucímu služby).

Stížnost může podat:

 • uživatel sociální služby
 • zákonný zástupce uživatele
 • rodinný příslušník uživatele
 • jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem klienta (lékař, patner/ka, přítel)
 • zaměstnanec organizace
 • anonym

Náležitosti stížnosti

 • označení komu je stížnost určena
 • jméno a příjmení stěžovatele
 • jméno pracovníka, který stížnost přijal
 • konkrétní stížnost – jasný a srozumitelný obsah stížnosti, popis situace
 • datum podání stěžovatele a podpis

Vyřizování stížnosti

Po přijetí „Zápisu o stížnosti uživatele“ zahájí kompetentní pracovník šetření se všemi účastníky dané stížnosti. Poté pracovník podává písemný záznam o jejím provedení a výsledku. Pracovník je povinen stěžovatele informovat o výsledcích šetření stížnosti neprodleně a to nejpozději do 30 ti dnů od data podání stížnosti.

Každá stížnost, která byla vyřešena, je uložena do složky „Stížnosti uživatelů“, která je vedena vedoucím pracovníkem služby. Kopie „Zápisu o stížnosti uživatele“ se ukládá do osobního spisu uživatele služby. Pokud se jedná o anonymní podání stížnosti, pak se podnět pouze zakládá do složky „Stížnosti uživatelů“.

Pokud uživatel nebude spokojen se způsobem, rychlostí nebo s konečným řešením stížnosti, má právo se obrátit na:

příslušného vedoucího služby

Magistrát města nebo obecní úřad

Krajský úřad Moravskoslezské kraje

OmbudsmanaVarování
Zavřít